Legal

Villkor

Integritetspolicy

Villkor

SKYMINING är varumärken som tillhör Quorum IP och används och registreras över hela världen. Skymining, Quorum IP och deras dotterbolag gör också anspråk på rättigheter i vissa andra varumärken som finns på dessa webbsidor.

Användning av information

Informationen och materialet på dessa sidor samt villkoren och beskrivningarna som visas kan komma att ändras. Obehörig användning av Quorum IP: s webbplatser och system inkluderat men ej begränsat till obehörigt inträde i Quorum IP: s system, missbruk av lösenord eller missbruk av information som publiceras på en webbplats är strängt förbjudet. Alla produkter och tjänster är inte tillgängliga i alla geografiska områden. Din behörighet för särskilda produkter och tjänster är föremål för slutgiltigt beslut av Quorum IP och / eller dess dotterbolag. Din användning av information som ägs av Quorum IP eller en tredjepartleverantör ska endast användas på enskilda stationära / datoranordningar utan rätt att distribuera, ladda upp, exportera, kopiera eller på annat sätt överföra informationen till någon centraliserad interdepartemental eller delad enhet, katalog, databas eller annat arkiv eller på annat sätt göra det tillgängligt för någon annan enhet / person / tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Quorum IP.

TILLHANDAHÅLLEN INFORMATION

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som kontrolleras eller tillhandahålls av tredje part (ej dotterbolag till Quorum IP). Quorum IP avsäger sig härmed allt ansvar för information, material, produkter eller tjänster som publiceras eller erbjuds på någon av de tredjepartssajter som är länkade till denna webbplats. Genom att skapa en länk till en tredje parts webbplats stöder eller rekommenderar inte Quorum IP några produkter eller tjänster som erbjuds eller information som finns på den webbplatsen. Quorum IP är inte heller ansvarig för fel på produkter eller tjänster som erbjuds eller annonseras på dessa webbplatser. Sådan tredje part kan ha en integritetspolicy som skiljer sig från Quorum IP och tredje parts webbplats kan ge mindre säkerhet än Quorum IPs webbplats

Informationen och materialet på denna webbplats, inklusive text, grafik, länkar eller andra föremål, tillhandahålls ”som det är”, ”som tillgängligt”. Quorum IP garanterar inte riktigheten, lämpligheten eller fullständigheten av denna information och detta material och frånskriver sig uttryckligen ansvar för fel eller utelämnanden i denna information och detta material. Ingen garanti av något slag, underförstådd, uttryckt eller lagstadgad inklusive men inte begränsad till garantierna för brott mot tredje parts rättigheter, titel, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och frihet från datavirus, ges i samband med informationen och materialet.

Under inga omständigheter kommer Quorum IP att hållas ansvarigt för några som helst skador, inklusive men ej begränsat till direkta eller indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador, förluster eller kostnader som uppstår i samband med denna webbplats eller någon länkad webbplats eller användning därav eller oförmåga att använda av någon part, eller i samband med prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datavirus eller lednings- eller systemfel, även om Quorum IP, eller företrädare för detta, underrättas om risken för sådana skador, förluster eller kostnader.

INSAMLAD INFORMATION

All information som skickas till Quorum IP via den här webbplatsen ska anses och förblir Quorum IPs egendom och ska stå Quorum IP fritt att använda till alla syften, idéer, begrepp, kunskaper eller tekniker som finns i information som en besökare på denna webbplats tillhandahåller Quorum IP via denna webbplats. Quorum IP ska inte omfattas av några sekretessförpliktelser beträffande inlämnad information förutom som överenskommits av Quorum IP-enheten som har det direkta kundförhållandet eller som på annat sätt specifikt överenskommits eller krävs enligt lag.

DISTRIBUTION

Denna webbplats är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lagstiftning eller lokala regler. Genom att erbjuda denna webbplats och information, eller några produkter eller tjänster via denna webbplats, görs ingen distribution eller uppmaning av Quorum IP till någon person att använda denna webbplats, eller sådan information, produkter eller tjänster i jurisdiktioner där tillhandahållandet av denna webbplats och sådan information, produkter och tjänster är förbjudet enligt lag.

Vissa avsnitt eller sidor på den här webbplatsen kan innehålla separata villkor, som kompletterar dessa villkor. I händelse av en konflikt gäller de separata villkoren för dessa avsnitt eller sidor.

Integritetspolicy

Notis

Denna integritetspolicy avseende hemsidan, Skyminingkontrakt (”Tjänsten”) Skymining.com gäller mellan Skymining AB gäller och dig (”Användaren”).

Registrering- och kontaktinformation

Skymining AB samlar information om Användaren när Användaren besöker Skymining AB eller på annat sätt förser Skymining med kontaktinformation via post, e-post eller andra digitala kommunikationskanaler. Den information Användaren förser kan innehålla namn, e-postadress, kön, geografi, självrapporterade livsstilsfaktorer och andra demografiska påståenden.

Teknisk data, användnings- och platsinformation.

Skymining samlar automatiskt information om Användaren när besöker hemsidan, såsom med vilken IP-adress Användaren ansluter till sajten samt information om webbläsaren, operativsystemet och enheten, sidor som har besökts, funktioner som har använts och annan användningsstatistik.

Cookies

Skymining använder cookies och liknande teknologier för att samla en del av informationen som nämns i dessa villkor. Cookies används för att Skymining ska kunna ta del av användningsstatistik och därmed ha möjligheten att förbättra upplevelsen och Tjänsten för Användaren. Om Användaren inte accepterar användning av cookies kan webbläsaren eller enheten konfigureras att inte acceptera cookies. Om detta konfigureras kan Skymining inte garantera en förbättrad upplevelse.

Tredjepartstjänster

Skymining samlar information när Användaren, eller personer som inte är användare, interagerar med Skyminings annonser eller annat innehåll på tredjepartshemsidor eller plattformar, som till exempel sociala medier. Detta kan inkludera information som till exempel “Gilla-markeringar”, profilinformation från sociala medier och statistik om visningar och interaktioner med Skyminings innehåll.

Övrig information

Skymining kan samla information från Användare som inte är specificerat här ovan. Den informationen kan användas i enlighet med denna integritetspolicy eller vad som annars tillåtits av Användaren.

Användning av information

 • För att tillhandahålla, underhålla och förbättra upplevelsen och andra tjänster som Skymining tillhandahåller.
 • För att kommunicera med Användare och personer som i övrigt visat intresse för Tjänsten, inklusive att skicka nyhetsbrev, erbjudande och information om Tjänsten, andra tjänster som Skymining tillhandahåller och Skymining samarbetspartners. Användaren har alltid möjlighet att avsäga sig framtida nyhetsbrev genom att klicka på den länk som i varje nyhetsbrev tillhandahålls för detta ändamål.
 • För att granska obehörig eller otillåten användning av Tjänsten och andra tjänster som Skymining tillhandahåller, eller i andra fall upptäcka, undersöka och förebygga användning som bryter mot Skymining gällande villkor eller är olagliga.
 • För att analysera trender, administrera och optimera upplevelsen och andra tjänster som Skymining tillhandahåller, överblicka användningsmönster samt samla demografisk information om Användare.
 • För att personifiera upplevelser i Tjänsten anpassade efter Användarens livsstil, profilinformation, användningshistorik och annan demografisk information.
 • På ett sådant sätt som specifikt beskrivs när för Användaren när information hanteras eller som i övrigt beskrivs i denna integritetspolicy.

Hur Skymining delar informationen med tredje part

Delning av information

Skymining varken säljer, utbyter, delar eller för över persondata till tredje part förutom under följande omständigheter:

 • Skymining kan dela persondata med moderbolag och dotterbolag.
 • Skymining kan dela persondata med tredjepartstjänster för att tillåta sådana parter att tillhandahålla tjänster som hjälper Skymining med affärsaktiviteter, vilket kan innefatta marknadsföringstjänster, kommunikationstjänster eller tillhandahållande, underhållande och förbättrande av funktioner och användningsområden i Tjänsten. Till exempel, så kan Skymining dela persondata genom användandet av tjänster för utskick av Skymining nyhetsbrev, notiser och annan kommunikation.
 • Skymining kan dela persondata när det finns tydliga tecken på att tillgång, användning, bevarande eller offentliggörande av sådan information är nödvändig för att (a) uppfylla tillämpliga lagar, regler, rättsliga processer eller verkställbar begäran från statlig myndighet, (b) tillämpning av Användarvillkor, inklusive utredning av eventuella överträdelser därav, eller (c) skydda mot överhängande skada av Skymining rättigheter, egendom eller säkerhet, eller av Användarnas eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.
 • Skymining kan dela persondata med tredje part (däribland tjänsteleverantörer och myndigheter) för att upptäcka, motverka, eller i annat fall hantera bedrägeri eller säkerhets- eller tekniska problem.
 • Skymining kan dela persondata till affärspartners som erbjuder tjänster till Användaren tillsammans med oss, till exempel gränsöverskridande erbjudanden på hur man avlägsnar.
 • Skymining kan dela och/eller föra över persondata om Skymining blir uppköpta eller sammanslagna med annat företag, går i konkurs, eller annan typ av försäljning av delar eller alla tillgångar.
 • Skymining kan dela persondata med en tredje part om Användaren tillåtit detta.
 • Skymining kan också dela aggregerad eller anonymiserad data med tredje part för andra syften. Sådan data identifierar inte enskilda personer, men kan inkludera information om användningsmönster, klimatavtryck och teknisk information. Om Skymining måste hantera informationen som personlig data enligt gällande lag så kommer den enbart hanteras enligt ovan. I övriga fall då informationen inte klassas som personlig data kan Skymining hantera den för andra syften också.
 •  

Opt-Outs

Skymining kan i vissa fall ge Användaren möjlighet att “opt-out” från att persondatan används för vissa syften när den samlas in. Om Användaren väljer att opt-out kan Skymining inte garantera att upplevelsen eller andra tjänster fungerar felfritt.

Kommunikationspreferenser

Om Användaren inte längre vill få nyhetsbrev eller liknande kan den avprenumerera från dessa genom att följa instruktionerna i kommunikationen eller i Tjänsten. Notera dock att viss kommunikation om Tjänstens huvudfunktioner och annan viktig information inte går att stänga av, såsom mejl om Användarens Skymine och process.

Blockera cookies och annonsspårning

Användaren kan ta bort eller blockera vissa cookies genom att använda funktioner i webbläsarens inställningar. Användaren kan också välja att avstå från annonsspårning genom att stänga av och nollställa detta i enheten eller på sitt Google-konto, men Skymining kan inte garantera att tjänsten kommer fungera fullt ut om detta görs.

Användaren har möjlighet att få tillgång till sin personliga data i Tjänsten, ändra sin personliga data i Tjänsten samt radera sin personliga data i Tjänsten. Skymining strävar efter att i största möjliga mån göra det så enkelt som möjligt för Användaren att själv göra ovan åtgärder i Tjänsten eller, om det inte är möjligt för Användaren att göra det själv, genomföra det åt Användaren. Användare kan få tillgång till, granska, rätta, uppdatera, ändra eller radera sin information när som helst. Användaren ska i så fall skicka ett e-postmeddelande till info@skymining.com från Användarens i Tjänsten registrerade e-postadress. E-postmeddelandet ska inkludera Användarens namn och vilken information som den önskar tillgå, rätta eller radera. Skymining kan neka förfrågningar om avsändarens identitet inte kan styrkas, om förfrågningarna är orimligt upprepande eller systematiska, kräver oproportionerlig teknisk insats, äventyrar hantering av andras personuppgifter, i praktiken är ogenomförbar eller i de fall då tillgång till informationen inte krävs. Förfrågningar hanteras kostnadsfritt av Skymining, men inte om de kräver oproportionerlig arbetsinsats eller utgifter.

Om Användarens personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen har Användaren rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Användaren kan när som helst begära att identifierbara personuppgifter raderas permanent genom skicka ett e-postmeddelande till info@skymining.com från Användarens i Tjänsten registrerade e-postadress. Om Användaren upphör att använda Tjänsten eller om Skymining stänger av eller raderar Användarens konto i enlighet med Användarvillkoren, har Användaren inte längre möjlighet att tillgå eller ändra den personliga informationen. Skymining kan behålla oidentifierbar information om det är nödvändigt för att Tjänsten ska fungera samt identifierbar information om det krävs för att upprätthålla legala skyldigheter eller lösa tvister

Ändringar av Integritetspolicy

Skymining äger rätt att ändra dessa villkor. Villkorsändringar meddelas Användaren senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Skymining får även låta en villkorsändring gälla omedelbart om ändringen är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift, domstols eller myndighets beslut eller annan liknande omständighet. Skymining informerar Användaren om sådan ändring så snart det kan ske och på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. Om Användaren inte accepterar en villkorsändring har Användaren rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och därmed upphöra med sin användning av Tjänsten.

Säker hantering av personlig information är viktigt för Skymining. Därför har en rad tekniska, praktiska och organisatoriska åtgärder tagits för att skydda data i Tjänsten. Enbart i fall då det är nödvändigt har anställda eller personer som på annat sätt arbetar för Skymining tillgång till informationen. Skymining genomför säkerhetsåtgärder för att motstå intrång eller annan skadlig aktivitet utefter rådande omständigheter och förmåga. Datahantering på internet eller annan typ av elektronisk datahantering är aldrig hundra procent säker. Därför, även om det eftersträvas, kan Skymining inte garantera fullständig säkerhet.

Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är, Skymining AB 559113-3672, Olof Palmes Gata 16, 111 37 Stockholm info@skymining,com

Olof Palmes Gata 16
111 37 Stockholm Sweden

info@skymining.com

Last Edited on 2021-06-07